Relationer

At borgerdesigne involverer mange forskellige mennesker, som alle bidrager med deres perspektiver. Ligeværdigheden fordrer gode relationer, og det er meget ofte nye relationer, der skal opbygges, fordi du går på tværs og på ukendt grund. At have blik for relationerne er derfor en helt central del af din rolle som borgerdesigner.

Relationer til borgere som erfaringseksperter

Borgerne bidrager med deres oplevelser. En del af de borgere, som du opbygger relationer til, befinder sig ufrivilligt i en vanskelig situation, som gør dem sårbare. Det må og skal du være ydmyg overfor. Og du skal finde ind til og forstå, at de ikke bare er sårbare, men også stærke. Den vanskelige situation fylder ikke hele deres liv. At være sårbar et ikke et enten-eller, men et både-og.

Nogle af borgerne har lyst til at være med til mere end en samtale og sammen med andre deltage i fælles tolkninger, hvor de foreløbige indsigter bliver kvalificeret. Og her er det ikke kun lysten, der tæller. Borgeren skal også føle at have styrken til at deltage. ”Man skal være ude af stormen”, som en psykisk sårbar ung har udtrykt det.

De borgere, som er med videre, deltager som erfaringseksperter. At blive erfaringsekspert er, som en af de unge udtrykte det: ”At gå fra mig selv til noget større”. En erfaringsekspert er ligeværdig med andre eksperter, og nogle af erfaringseksperterne vil måske på et tidspunkt i processen indgå i ligeværdige partnerskaber med strategiske ledere.

Hvad skal du være opmærksom på?
  • Du kan ikke lige booke en borger i dit kalendersystem – det er forskelligt at samarbejde med erfaringseksperter og med kollegaer.
  • Det sprog, du taler med kolleger, har mange fagudtryk og forkortelser, som borgerne ikke kender – du skal tale som borger til borger.
  • Du skal huske, at selvom det er venskabeligt og hyggeligt, er det en professionel relation, og borgeren kan til enhver tid trække sig.

Relationer til strategiske ledere på forskellige niveauer

Du møder ledere på mange niveauer, og du skal være helt på det rene med, at du som borger designer skal bevæge dig med samme lethed fra top til bund i hierarkierne. Du må krydse grænser, for du har brug for at samle viden fra alle perspektiver, og du har brug for at aflevere indsigter og mulighedsrum på alle niveauer. Derfor må du tage dig lige adgang til såvel direktør, som teamleder.

Du vil opdage at lederne i det tværsektorielle felt skal agere i flere forskellige ledelsesrum, der kan have forskellige dagsordener. De leder i egen søjle med de beføjelser, der knytter sig til det, og de kan lede i en tværsektorielle organisering, som f.eks. rammesat af sundhedsaftalen mellem region og kommuner.

Det betyder først og fremmest at de ledere, du møder, indgår i beslutningsprocesser, som er meget komplekse. De er påvirket af forskellige interesser, forskellige økonomier og forskellige hensyn. Den kommunale leder skal varetage opgaveløsningen i sin egen søjle, den regionale leder og den almen praktiserende læge skal det samme, og så skal de samarbejde om, at det sker bedst muligt for borgeren. Det er ikke sikkert, du vil møde enighed, og det vil have betydning for, hvorvidt beslutningerne kan effektueres og omsættes til handling.

Hvad skal du være opmærksom på?
  • Lederne har mange hensyn at tage, og pludselig kan det projekt, du er en del af, være overtrumfet af projekter, som er vigtigere for ledelsen.
  • Det kræver tålmodighed at arbejde i det tværsektorielle ledelsesfelt, men du må ikke give op.

Relationer til fagprofessionelle

Mange af de fagprofessionelle, du skal bygge relationer til, er stolte bærere af lange faglige traditioner. Du vil opdage, at de agerer inden for forskellige faglige paradigmer uden altid at være opmærksomme på, hvad det betyder. Det sundhedsfaglige paradigme matcher f.eks. ikke det socialfaglige, men det er ikke gennemskueligt, så længe lægen arbejder på hospitalet og socialrådgiveren i forvaltningen.

Når du bevæger dig på tværs og lytter til de forskellige perspektiver, får du en viden, som ikke er kendt i de enkelte søjler – og ikke mindst en viden, som til tider bliver modtaget med kyshånd og til andre tider med klar afvisning. ”Det er ikke rigtigt” eller ”Det kender jeg ikke til”, er en holdning, du kan blive mødt med.

Den stolte faglighed betyder, at der er en kæmpe viden, som glædeligt bliver delt med dig. Og der er et stort ønske om at bidrage til at ændre forholdene til det bedre. For på samme måde, som du finder borgere ufrivilligt fanget i vanskelige livssituationer, vil du også finde fagprofessionelle, som er fanget i organisatoriske og ressourcemæssige rammer, der gør, at de ikke kan udøve deres fag, som de bedst ønsker det. Der er sårbarhed på begge sider, og det må du være ydmyg over for, når du bærer perspektiverne med videre rundt.

Relationer til projektledere og medarbejdere

Som borgerdesigner bidrager du til forskellige projekter og indgår i et arbejdsfællesskab med ledere og medarbejdere i projektet – uden nødvendigvis at referere til projektledelsen. Du kan have flere funktioner: udførende på opgaven med afsæt i metoden, træne andre i metoden eller udelukkende en sparrende rolle. Det kunne være, når en leder eller en medarbejder mangler inspiration til systematisk inddragelse af flere perspektiver i et projektforløb.

Borgerdesigneren er typisk ikke projektleder, men en samarbejdspartner, og i samarbejdet møder du meget forskellige kompetencer og erfaringer med at arbejde med inddragelse. Vær åben og nysgerrig og undersøg, hvordan du bygger ovenpå det, der allerede findes. Du vil også møde forskellige erfaringer og forståelser af at arbejde på tværs af fagligheder og sektorer og forskelligt kendskab til, hvordan de strategiske beslutningsprocesser løber her. De vilkår har stor betydning for jeres fremdrift.

Hvad skal du være opmærksom på?
  • Løbende forventingsafstemninger er vigtige, fordi du arbejder i et komplekst felt, hvor det ofte kan være svært at have et tydeligt og fælles billede af, hvordan jeres opgavefordeling er.
  • Du skal være garant for at de mange perspektiver bliver bragt helt ind i de strategiske beslutningsrum – borgernes stemmer må ikke blive overhørt.

Relationer til civilsamfundsaktører

Det er vigtigt at inddrage forskellige civilsamfundsaktører som patientforeninger eller andre interesseorganisationer. Du må også samle deres perspektiver på problemerne, for de er uvurderlige samarbejdspartnere, når der skal findes nye løsninger. De varetager vigtige velfærdsopgaver, som kommune og region ikke altid er opmærksomme på. Ofte ved de fagprofessionelle heller ikke, hvordan de kan komme i kontakt og starte samarbejde på tværs. Du kan ved at involvere alle parter i processen være med til at skabe nødvendige relationer mellem dem.

De forskellige NGO’ere repræsenterer bestemte grupper af borgere og har en politisk agenda, som du skal lytte til og forstå, men ikke må blive fanget ind af og overtage. Der er rigtig mange borgere, som ikke er knyttet til en bestemt interesseorganisation, bl.a. fordi organsiationen kun favner en af borgerens interesser. Det er ikke let for borgere med flere diagnoser at vælge patientforening og derfor ender det ofte med et fravalg. De føler sig ikke repræsenteret.

Hvad skal du være opmærksom på?
  • Det er meget udbredt at bruge foreninger og interesseorganisationer som indgang til at inddrage borgere – det er vigtigt, at du også går uden om og finder borgere, der er berørt af problemet og ikke er medlemmer af foreninger, for at få deres perspektiver med også.

Relationer til politikere

Politikere kan som borgere være berørt af et problem, du skal undersøge og gå rundt i, og du vil bygge relation med dem for at samle indsigter. Men politikerne er også strategiske ledere, og de vil derfor være målgruppe for det bidrag til beslutningsgrundlag, som du skal aflevere. De er dog en anden slags ledere end dem i systemet, for deres faglige baggrunde er vidt forskellige, og de taler måske et sprog, som er tættere på det, borgerne taler. De er styret af en politisk agenda og et engagement for at have indflydelse på, hvordan vores velfærd bedst skal fordeles. Tænk på, at mange politikere udøver hvervet i deres fritid og typisk deltager i det, de brænder for.

Interessen blandt politikere for at inddrage borgernes perspektiver i beslutningsprocesserne er stor. De vil meget gerne være del af processerne, fordi de får mulighed for at møde borgere, men også medarbejdere, ansigt til ansigt. Det ligeværdige møde fordrer imidlertid, at du på forhånd forbereder politikerne på, at de skal være lyttende og bidrage med egne personlige indsigter. De ligeværdige møder er ikke stedet, hvor man sælger sin egen politik. Den lægger man bag sig og er åben overfor nye input.

Hvad skal du være opmærksom på?
  • Som borgerdesigner krydser du grænser i hierarkierne og skaber relationer på tværs – derfor kan du tage direkte kontakt til de politikere, som du skal i kontakt med.
  • Din direkte kontakt i nogle sammenhænge vil skabe modstand i embedsværket, men så må du insistere på en venlig måde. Din opgave er at skabe ligeværdige relationer mellem mennesker som afsæt for at finde de mange perspektiver.